Nyelv kiválasztása hu en pl ro sk
Adatvédelmi irányelvek Carriere

Adatvédelmi irányelvek Carriere

A tájékoztatási kötelezettség teljes körű és átlátható teljesítése érdekében – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) értelmében, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EC irányelv hatályon kívül helyezéséről szól (röviden GDPR) – a Carriere International weboldalán közzétettük ezt az Adatvédelmi szabályzatot.

1. A szabályzat tárgya

Az Adatvédelmi szabályzat azokat az alapelveket és információkat tartalmazza, amelyek a https://carriere.international/ weboldal felhasználói és a Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o. szolgáltatásait igénybe vevők – azaz a cég ügyfeleinél munkára jelentkezők, a hozzájuk ajánlott jelöltek és a külföldi munkavállalásra közvetített felek – személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogokra vonatkoznak.

2. A személyes adatok kezelője

A https://carriere.international/ weboldal felhasználói által megadott személyes adatok kezelője: „Carriere Contracting International Recruitment Polska” Sp. z o.o., melynek bejegyzett székhelye Wrocław, 53-332 Wrocław, Powstańców Śląskich utca 7A, országos bírósági cégnyilvántartási száma 0000183647, adószáma (NIP): 754-275-77-08, Regon-száma (a gazdasági tevékenységek központi jegyzékében szereplő kódja) 532415172 – a továbbiakban a „cég”.

A cég, külföldi munkáltatóknál történő külföldi munkavállalást közvetítő ügynökségként, az alsó-sziléziai vajdaság marsallja által kiadott 691. számú tanúsítvánnyal rendelkezik.

3. Az adatfeldolgozás célja, az adatfeldolgozás köre és jogalapja

A weboldalon található regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével, valamint azzal, hogy a felhasználó beleegyezik, hogy a cég külföldi munkáltatók állásajánlatáról/álláajánlatairól szóló tájékoztatás céljából adatait feldolgozza, a felhasználónak lehetősége van arra, hogy a cég egyik alkalmazottjától tájékoztatást kapjon külföldi állásajánlatokról, vagy hogy egy adott állásajánlatra való jelentkezés esetén állásinterjút szervezzen.

Az űrlapon gyűjtött adatok a következők: keresztnév, vezetéknév, születési dátum, e-mail cím és telefonszám.

Miután a jelölt megadta a cégnek a személyes adatait, a regisztrációs folyamatot személyesen a cég irodájában vagy távfelvétel során a közvetlen elektronikus távkommunikáció eszközeinek segítségével fejezi be. A cég csak így tudja felkutatni és ismertetni a legmegfelelőbb állásajánlatot.

Ha Ön beleegyezik abba, hogy a cég az Ön adatait a cég saját termékeinek és szolgáltatásainak marketingje céljából feldolgozza:

  • beleértve az e-mailben/SMS-ben/MMS-ben történő kapcsolatfelvételt, a cég egyik alkalmazottja e-mail/SMS/MMS útján veszi fel a kapcsolatot önnel;
  • beleértve a telefonhívás formájában történő kapcsolatfelvételt, a cég egyik alkalmazottja telefonon veszi fel a kapcsolatot önnel;


A fenti beleegyezések megadása önkéntes.

A cég olyan személyes adatokat dolgoz fel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfelelő jelölteket találjon egy adott munkakör betöltésére, vagy hogy ajánlja őket a cég ügyfeleinek

Ezek személyes adatok, azaz kereszt- és vezetéknév, születési dátuma, nem, telefonszám, e-mail cím, lakcím, iskolai végzettség, szakma és szakmai tapasztalat, megszerzett képesítések, idegennyelv-tudás szintje, személyi igazolvány sorozata és száma, lejáratának dátuma, állampolgárság, a birtokolt képesítésekre vonatkozó információk (pl. gépjárművezetői jogosítvány).

Az adatok megadása nem kötelező, de szükséges a munkaerő-felvételben való részvételhez és a cég számára a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkaerő-piac intézményeiről szóló törvény 18. cikkelyének (1) bekezdése szerinti munkaközvetítési szolgáltatások nyújtásához. Hasonlóképpen, az adatszolgáltatás ahhoz is szükséges, hogy a jelölt kérésére a külföldi munkáltatóval történő munkaszerződés megkötését megelőzően intézkedni lehessen, és ez az adatkezelő jogos érdeke miatt szükséges.

Az érintett beleegyezésével a cég azért dolgozza fel az érintett egészségi állapotára vonatkozó adatokat, hogy a bemutatott állásajánlatokat a személy egészségügyi igényeihez és képességeihez igazítsa.

A cég a külföldi munkáltatóhoz közvetített munkavállaló személyes adatait azért dolgozza fel, hogy a munkaközvetítési szerződést megkösse és a Munkaügyi Központot terhelő jogi kötelezettségeket teljesítse, azaz a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkaerő-piaci intézményekről szóló törvény 85. cikkének (3a) bekezdésében említett lista vezetése céljából. A munkavállalói adatok feldolgozásának jogalapja a külföldi munkáltatóval való közvetítési szerződés megkötésének és teljesítésének szükségessége, az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség a foglalkoztatás előmozdításával és a munkaerő-piaci intézményekről szóló törvény 85. cikkének (3a) bekezdésével kapcsolatban, valamint az Adatkezelő által követett, jogilag indokolt érdekek, azaz a követelések előterjesztése, kivizsgálása vagy az azokkal szembeni védelem, amennyiben a követelések a megkötött közvetítési szerződéssel kapcsolatosak.

A felhasználónak a szolgáltatás igénybevételével összefüggő adatait automatikusan is gyűjtik. Ezek a felhasználó weboldalon végzett tevékenységére vonatkozó adatok, azaz a weboldalon tett látogatásainak száma és forrása, a látogatás időpontja, a megtekintett tartalom, a megnyitott aloldalak száma és típusa, a használat, a hivatkozások vagy a számítógép IP-száma. A cég ezeket az információkat nem alkalmazza a felhasználó azonosítására. Ezek az adatok sütik formájában kerülnek tárolásra (a sütikről bővebben a Sütikről szóló tájékoztatóban).

4. Az adatok megőrzésének időtartama

A cég a személyes adatokat addig dolgozza fel, amíg az adatfeldolgozás céljának eléréséhez ez szükséges. A konkrét időtartam az érintett helyzetétől függ:

  • ha a személy megadta a cégnek a személyes adatait, de a cég és az adott személy között nem jött létre szerződés külföldi munkáltatónál történő külföldi munka közvetítésére, akkor ez 36 hónapos időtartam lesz, amely annak a naptári évnek a végétől számít, amikor a felhasználó a személyes adatait a cég rendelkezésére bocsátotta; abban az esetben, ha a személy újra kitölti a regisztrációs űrlapot, vagy ha elküldi aktuális személyes adatait, akkor az adatai frissülnek, és a cég külföldi munkáltatónál történő külföldi munkaközvetítésre irányuló szolgáltatásának folyamata elindul.
  • ha egy személy megadta a cégnek a személyes adatait, és a cég és az adott személy között szerződés jött létre a külföldi munkáltatónál történő elhelyezkedésre, de a személy nem kötött szerződést a külföldi munkáltatóval, vagy kötött ugyan szerződést, de nem kezdett el dolgozni a külföldi munkáltatónál, akkor ez a külföldi munkáltatóval való szerződés megkötésétől, illetve a külföldi munkáltatónál történő munkakezdésétől számított 3 éves időtartam lesz;
  • ha egy személy megadta a cégnek a személyes adatait, a cég és az adott személy között szerződés jött létre a külföldi munkáltatónál történő külföldi munka közvetítéséről, és az adott személy ezt követően a külföldi munkáltatónál munkát vállalt, akkor ez az időtartam attól a naptól számított 3 év, amikor a személynek a külföldi munkáltatónál a munkaviszonya megszűnt.

5. A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok átadhatók a cég által felhatalmazott személyeknek, a cég számára szolgáltatásokat nyújtó jogi személyeknek, beleértve a technikai és szervezési szolgáltatásokat is, valamint más jogi személyeknek/hatóságoknak a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő mértékig és azokkal összhangban.

A cég a munkára jelentkezők személyes adatait átadhatja azoknak a külföldi munkáltatóknak, akikkel külföldi munkaközvetítő ügynökségeként együttműködik, az Állami Munkaügyi Felügyelő Hatóságnak az ellenőrzései során, valamint azoknak a szervezeteknek, amelyekkel a cég szolgáltatási szerződést kötött (kiszervezési szerződések).

6. Adattovábbítás az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre

A weboldalon keresztül szerzett személyes adatok az Európai Gazdasági Térségen kívülre kerülhetnek, mivel bizonyos szolgáltatásokat a Google nyújt. Az ilyen adattovábbítás tekintetében a Google magas szintű adatvédelmet garantál.

Ezen túlmenően a személyes adatok továbbíthatók az Egyesült Államokba vagy bármely más olyan országba, ahol a Microsoft létesítményeket üzemeltet, valamint ott tárolhatók és feldolgozhatók. Ennek oka, hogy a cég Microsoft rendszereket és alkalmazásokat használ. Az informatikai szolgáltató, azaz a Microsoft teljes körű garanciát vállal az Európai Gazdasági Térség és Svájc országaiban elfogadott adatvédelmi törvények követelményeinek betartására a személyes adatok gyűjtése, felhasználása, továbbítása, tárolása és egyéb feldolgozása tekintetében.

7. Profilalkotás az adatok alapján

A személyes adatok feldolgozása során nem kerül sor automatizált eszközökkel történő feldolgozásra, így profilalkotásra sem.

8. Az érintettek jogai

A beleegyezés visszavonásának joga – jogalap: a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése.

a) a felhasználónak joga van ahhoz, hogy visszavonja a cégnek adott bármely beleegyezését.

b) A beleegyezés visszavonása a visszavonás pillanatától hatályos.

c) A beleegyezés visszavonása nem érinti a cég által a visszavonás előtt jogszerűen végzett adatfeldolgozást.

  • ha a személyes adatokra már nincs szükség azon célokhoz, amelyekért azokat gyűjtötték vagy feldolgozták, de a felhasználó igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • ha a felhasználó tiltakozott adatainak feldolgozása ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adott helyzetből adódóan a felhasználó jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő azon jogos érdekeivel szemben, hogy a felhasználó személyes adatait feldolgozza.


Az érintett hozzáférési joga – jogalap: a GDPR 15. cikke.

a) A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
  • a személyes adataihoz hozzáférést kapjon;
  • tájékoztatást kapjon az adatfeldolgozás céljairól, a feldolgozott személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a felhasználó adatainak tervezett tárolási időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, a felhasználónak a GDPR szerinti jogairól és a felügyeleti hatóságnál történő panasz benyújtásának jogáról, az adatok forrásáról, az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint az adatok Európai Unión kívüli továbbításával kapcsolatban alkalmazott garanciákról;
  • másolatot kapjon személyes adatairól.


Az adatok helyesbítéséhez való jog – jogalap: a GDPR 16. cikke.

a) A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését az Adatvédelmi szabályzat elején megadott e-mail címre küldött kérelemmel.

Az adathordozhatósághoz való jog – jogalap: a GDPR 20. cikke.

a) A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja, majd azokat egy másik, általa választott adatkezelőnek továbbítsa. A felhasználó továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ebben az esetben az adatkezelő a felhasználó személyes adatait egy .csv formátumú fájl formájában küldi el, amely egy széles körben használt, géppel olvasható formátum, és amely lehetővé teszi a kapott adatok továbbítását egy másik adatkezelőnek.

Ha a felhasználó a fenti jogokból eredő kérelmet nyújt be, az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül teljesíti a kérelmet vagy megtagadja annak teljesítését. Ha azonban – a kérelem bonyolult jellege vagy a kérelmek száma miatt – az adatkezelő nem tud a kérelemnek egy hónapon belül eleget tenni, akkor a következő két hónapon belül teljesíti a kérelmet, a határidő tervezett meghosszabbításáról és annak okairól a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatva a felhasználót.

A felhasználó a személyes adatainak kezelésével és jogainak gyakorlásával kapcsolatban panaszt, kérdést és kérelmet nyújthat be az adatkezelőhöz.

A felhasználónak joga van panaszt tenni a személyes adatok védelméért felelős hivatal elnökénél a személyes adatok védelméhez fűződő jogainak vagy a GDPR által biztosított egyéb jogainak megsértésével kapcsolatban.

9. A személyes adatok védelme

A cég gondoskodik arról, hogy az adatfeldolgozás a GDPR, a személyes adatok védelméről szóló törvény, valamint a speciális előírások rendelkezéseinek megfelelően történjen.

A cég a megszerzett személyes adatokat a törvényben előírt célokon kívül más célra nem használja fel. A személyes adatok fizikai értelemben biztonságban vannak: a cég a piacon jelenleg elérhető hatékony technológiai biztosítékokat, többek között vírusirtó szoftvereket és biztonságos titkosított adatátviteli protokollokat alkalmaz (SSL).

10. Sütik

A weboldalon használt sütikről teljes körű tájékoztatást a  Sütikről szóló tájékoztatóban talál.

11. Kapcsolatfelvétel az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban

A jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos észrevételeket vagy aggályokat a következő e-mail címre kell elküldeni: mojedane@carriere.com.

12. Az adatvédelmi szabályzat frissítése

Az általunk kínált szolgáltatások fejlesztése, illetve a jogszabályi változások által támasztott követelmények miatt jogosultak vagyunk a szabályzat módosítására. Javasoljuk, hogy gyakran ellenőrizze ezt az oldalt, és tekintse meg az alább megadott legutóbbi frissítés dátumát.

A legutóbbi frissítés dátuma: 20.04.2023