Nyelv kiválasztása hu en pl ro sk
Adatvédelmi irányelvek Carriere

Adatvédelmi irányelvek Carriere

1. Generalități

Această politică de confidențialitate stabilește politica de confidențialitate a companiei Carriere Contracting International Recruitment Polska sp. z o.o. Când ești candidat, angajat sau client, datele cu caracter personal vor fi furnizate, stocate și procesate în conformitate cu această politică de confidențialitate. Vom păstra, stoca și procesa datele în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (“Regulamentul”).

Aceasta politica de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile tale in legătură cu aceste prelucrări, precum si modul in care Noi vom respecta drepturile pe care le ai in calitate de persoana vizata conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

 1. Cine procesează datele cu caracter personal?

Datele tale vor fi gestionate de compania noastră, cu sediul în Wrocław, str, Powstańców Śląskich, nr. 7/A , Județul Wrocław, înregistrata la ORC sub nr. J26/1815/06.10.2017, CUI 38322887, cu obiect principal de activitate cod CAEN 7810, Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă reprezentând operatorul în conformitate cu GDPR și prin urmare responsabil pentru procesarea datelor, descrisă mai jos.

2a. Agenția de recrutare Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o. detine certificatul nr. 691 emis de ordonatul din Voievodatului Silezia Inferioară.

 1. De ce procesăm datele personale?

Noi procesăm datele dvs. pentru executarea serviciilor noastre. Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza produse si servicii de mediere a locurilor de muncă în străinătate, de a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau/și în scop de marketing, respectiv pentru îmbunătățirea si dezvoltarea produselor și serviciilor pe care le oferim.

Mai precis, procesăm datele tale personale:

 • ca să fim capabili să vă introducem în baza noastră de date;
 • ca să fim capabili să prezentăm ofertele de muncă și / sau să furnizăm informații despre noile oferte de muncă;
 • ca să vă putem evalua adecvarea și disponibilitatea în legătură cu locurile de muncă;
 • ca să putem media încheierea contractului de muncă;
 • să promovăm dezvoltarea personală și capacitatea de angajare, inclusiv formarea, instruirea și testarea;
 • în scopuri de management;
 • în scopuri de asigurare a calității serviciilor noastre.
 1. Ce date procesăm de la tine?

Noi procesam toate datele personale necesare prestării serviciilor noastre. Tu ești singur răspunzător de precizia și relevanța datelor pe care le furnizezi.

Datele pe care le procesăm sunt: nume, prenume, data nașterii, locul nașterii, domiciliul, sexul, situația familială, număr de telefon, adresa de e-mail, profesia, formare profesională, studii, locul de muncă actual/anterior, caracteristici fizice/antropometrice: înălțimea și greutatea, mărime pantofi, date bancare, CNP, seria și nr. actului de identitate, date din cazierul judiciar, date din permisul de conducere – categoria, imagine – pentru scopuri social media.

În cazul introducerii online a cererilor prin intermediul website-ului companiei, te rugăm să furnizezi datele solicitate. Omisiunea de a furniza datele determină imposibilitatea identificării persoanei şi prin urmare, a rezolvării cererilor introduse online în vederea angajării în străinătate. Suntem responsabil pentru administrarea în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, a datelor tale personale.

Orice informație furnizata de persoana fizică, de tine, in calitate de beneficiar al acestor servicii, prin acordul exprimat prin accesarea si utilizarea site-ului, va reprezenta consimțământul tău, expres ca datele tale personale sa fie folosite de societatea noastră.

Prin utilizarea serviciilor noastre este de acord în mod voluntar cu prelucrarea datelor tale personale furnizate către Carriere Contracting International Recruitment Polska sp. z o.o., necesare pentru a-ați prezenta ofertele de muncă în străinătate puse la dispoziție de către angajatorii străini și pentru a oferi servicii de mediere a locurilor de muncă, precum și pentru a realiza sondaje de satisfacție cu privire la calitatea serviciilor realizate. Prin înregistrarea în baza noastră de date ești de acord să primești notificări, emailuri, respectiv telefoane cu privire la ofertele de locuri de muncă disponibile.

Ești conștient de faptul că pui la dispoziția firmei datele tale în mod voluntar și înțelegi faptul că fără a le pune la dispoziția firmei, nu va fi posibil să prezintăm oferte de muncă în străinătate și să realizăm activitatea de mediere a locurilor de muncă în străinătate.

 1. Transferul datelor cu caracter personal, cui dezvăluim datele tale?

Putem dezvălui datele tale cu caracter personal către:

 • entitatile si/sau persoanele imputernicite de noi (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea Serviciilor, inclusiv in furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing, hosting, support tehnic);
 • datele dumneavoastră vor fi transmise companiilor din cadrul Grupului de firme Carriere International, fiind utilizate pentru ocuparea posturilor vacante pe care doriți. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise în alte scopuri decât medierea unui loc de muncă, găsirea unui loc de muncă sau servicii conexe pentru a putea media un loc de muncă, pentru a vă putea oferi alte servicii, suport pentru încheierea contractului individual de muncă, pentru derularea formalităților de încheierea a asigurărilor, cazare, transport, respectiv alte servicii conexe raporturilor de muncă. La datele cu caracter personal din profilul de aplicare au acces exclusiv acele persoane din Grupul de firmă responsabile de ocuparea posturilor vacante, în funcție de postul pentru care ați aplicat și acele persane care organizează serviciile conexe și auxiliare raporturilor de muncă mai sus amintite. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt accesibile persoanelor responsabile din Grupul de firmă, fiind disponibile personalului selectat din conducere în funcție de fiecare caz individual. Societatile din grup nu prelucreaza datele in mod excesiv, nu externalizeaza catre terti neautorizati accesul la acestea;
 • În cazul în care avem acordul dvs pentru a vă contacta în scopuri de marketing direct, datele dvs. de contact vor fi folosite în acest sens;
 • daca avem obligatia de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental sau;
 • daca ni se cere sau ni se permite in alt mod sa facem acest lucru conform legislație aplicabile.

De asemenea, datele tale cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies si tehnologii similare conform celor descrise in Politici privind Cookies.

Acest lucru se face sub următoarele garanții:
Datele sunt trimise criptate.
Furnizorul și-a organizat procesele în așa fel încât:

 • nu pot fi lizibile date personale speciale;
 • confidențialitatea este garantată;
 • nu se face o copie de rezervă a fișierelor trimise;
 • fișierele sunt distruse în mod adecvat după prelucrare.
 1. Date personale speciale

Procesăm numai date personale speciale dacă este necesar pentru a ne conforma cerințelor legale să respectăm obligațiile legale, și în măsura în care ai fost de acord și ai formulat permisiunea expresă cu privire la procesare lor sau în măsura în care această activitate este permis de lege și este în conformitate cu legea aplicabilă.

Cu “date personale speciale” informații despre rasă, religie sau convingeri, opinii politice, sănătate, viața sexuală, calitatea de membru al sindicatelor, datele penale și / sau date cu caracter personal despre comportamente ilegale sau necorespunzătoare.

 1. Cât timp sunt salvate datele?

Păstrăm datele tale cu caracter personal cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, daca semnați un contract de mediere, datele dvs. caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durata a raporturilor contractuale, plus o perioada minima de 3 ani de la încetare (cat este termenul de prescripție pentru acțiuni în justiție), de asemenea.

Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform normelor legale de arhivare aplicabile.

Datele personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu compania și/sau a ștergerii profilului tău, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele tale în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu inspectoratului teritorial de muncă sau autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor tale personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

 1. Securitate și confidențialitate

Considerăm că este important ca datele tale personale să fie bine protejate. Prin urmare, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii sau a oricărei forme de prelucrare ilegală. Aceste măsuri includ atât tehnică, cât și tehnică măsuri organizatorice. Măsurile tehnice includ: fizic și fizic protecția prin parolă. În ceea ce privește măsurile organizaționale, aceasta privește, de exemplu, limitarea accesul la personal calificat, cu obligația de confidențialitate. Măsurile luate să asigure un nivel adecvat de securitate având în vedere riscurile de prelucrare și natura protejarea datelor.

 1. Drepturile tale și cum le poți exercita?

Conform Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) Dreptul de a fi informat (Articolele 13 și 14 din GDPR).

Ce informații trebuie să furnizeze un controlor/operator de date în care sunt colectate datele cu caracter personal de la tine?

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la tine, operatorul de date trebuie să vă ofere următoarele informații:

 • Identitatea și datele de contact ale operatorului de date (și, după caz, ale operatorului reprezentant);
 • Detaliile de contact ale responsabilului cu protecția datelor (persoana responsabilă de protecția datelor personale în cadrul organizației – dacă este cazul);
 • Scopul (scopurile) prelucrării și baza legală a prelucrării;
 • În cazul în care prelucrarea se bazează pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți, interesele legitime ale controlorului/operatorului;
 • Orice alt destinatar al datelor cu caracter personal;
 • Dacă este cazul, detalii privind orice transferuri intenționate către o țară terță (stat membru nemembru UE) sau organizație internațională și detalii privind deciziile și garanțiile de adecvare;
 • Perioada de păstrare (cât timp o organizație deține datele) sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare;
 • Existența următoarelor drepturi
  • Dreptul de acces;
  • Dreptul la rectificare;
  • Dreptul de ștergere;
  • Dreptul de a restricționa prelucrarea;
  • Dreptul la transferabilitatea/portabilitatea datelor;
  • Dreptul la Opoziție.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără care afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea sa;

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;

Dreptul de acces la informații (articolul 15 din GDPR):

Ai dreptul de a obține următoarele informații de la operatorul de date:

 • Confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la tine;
 • În cazul procesării datelor personale referitoare la tine, o copie a informațiilor personale;
 • În cazul în care datele personale referitoare la tine sunt procesate, alte informații suplimentare, cum ar fi:
  • Scopul (scopurile) prelucrării;
  • Categorii de date cu caracter personal;
  • Orice destinatar al datelor cu caracter personal cărora au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter persona, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
  • Perioada de păstrare sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru determinarea perioada de retenție;
 • Existența următoarelor drepturi:
  • Dreptul la rectificare;
  • Dreptul de ștergere;
  • Dreptul de a restricționa procesarea;
  • Dreptul la portabilitate;
  • Dreptul la opoziție;
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
 • În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile în ceea ce privește sursa acestora;
 • Existența unui proces de luare a deciziilor automate, inclusiv profilare (nu este cazul în cazul nostru).

Dreptul la informațiile de mai sus nu trebuie să afecteze negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la rectificare (articolele 16 și 19 din GDPR)

Dacă datele tale personale sunt inexacte, ai dreptul să rectificați datele, de către controlor, fără întârzieri nejustificate.

Dacă datele tale personale sunt incomplete, ai dreptul să completați datele, inclusiv prin intermediul furnizarea de informații suplimentare.

Dreptul de ștergere (articolele 17 și 19 din GDPR)

Acest lucru este, de asemenea, cunoscut ca “dreptul de a fi uitat”.
Ai dreptul să ștergeți datele tale, fără întârzieri nejustificate, de către controlorul/operatorul de date dacă unul dintre aceștia se aplică următoarele motive:

 • În cazul în care datele tale personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care acestea a fost colectat sau prelucrat;
 • În cazul în care îți retragi consimțământul tău pentru prelucrare și nu există nici o altă bază legală pentru prelucrarea datelor;
 • În cazul în care te opui prelucrării și nu există motive legale imperative continuarea procesării;
 • În cazul în care contești prelucrarea și datele tale personale sunt procesate direct;
 • În cazul în care datele tale personale au fost prelucrate în mod ilegal;
 • În cazul în care datele tale personale trebuie să fie șterse pentru a se conforma unei obligații legale;
 • În cazul în care datele tale personale au fost colectate în legătură cu oferta societății informaționale -servicii pentru un copil.

Ce se întâmplă atunci când operatorul de date a făcut publice datele tale personale și este obligat să șteargă datele date?

În cazul în care operatorul de date a făcut publice datele tale personale și pe baza uneia motive de mai sus, este obligat să șteargă datele:

 • Controlorul de date trebuie să comunice orice rectificare sau ștergere a datelor tale personale fiecare destinatar căruia i-au fost comunicate datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau nu implică eforturi disproporționate;
 • Dacă solicitați informații despre destinatarii datelor tale personale, operatorul de date trebuie să informeze despre destinatari;
 • Controlorul de date trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a informa alți controlori care procesează datele tale personale, că ai solicitat ștergerea a oricăror legături sau copii ale acestora.

Pașii rezonabili înseamnă a lua în considerare tehnologia disponibilă și costul punerii în aplicare, inclusiv măsurile tehnice necesare.

Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din GDPR)

În anumite circumstanțe, este posibil să ai dreptul să obțineți datele tale personale de la un operator de date într-o rețea format care ușurează reutilizarea informațiilor tale într-un alt context și pentru a le transmite aceste date la un alt controlor de date pe care îl alegi fără nici o piedică.

Când apare dreptul la portabilitatea datelor?

Acest drept se aplică numai în cazul în care se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal (furnizate de persoana vizată) prin mijloace automatizate și în care ai dat consimțământul fie pentru prelucrare, fie pentru prelucrare efectuată pe baza unui contract încheiat între tine și controlorul de date.

Acest drept se aplică numai în măsura în care nu afectează drepturile și libertățile celorlalți.

Când se aplică acest drept, cum trebuie să furnizeze și să transmită date controlorii de date?

În cazul în care se aplică acest drept, controlorii de date trebuie să furnizeze și să transmită date cu caracter personal într-un format utilizabil. Datele sunt structurate și pot fi procesate ușor de pe un computer.

Sub acest drept, poți solicita unui controlor de date să transmită datele tale altui controlor de date, dacă transmisia este fezabilă din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal (articolul 21 din GDPR)

Când ai dreptul la obiecții?

Ai dreptul să faci obiecții la anumite tipuri de prelucrare a datelor tale personale în cazul în care această prelucrare se efectuează în legătură cu sarcini de interes public, sub autoritatea oficială sau în interesele legitime ale altora.

Ai un drept puternic de a te opune prelucrării datelor tale personale în cazul în care se referă la prelucrare cu scop de marketing direct. În cazul în care un controlor de date utilizează datele tale personale în scopul comercializării direct pentru tine, sau profiling pentru scopuri de marketing direct, ai posibilitatea să obiectați în orice moment, iar operatorul de date trebuie să oprească procesarea imediat ce primesc obiecția.

De asemenea, puteți să faceți obiectul prelucrării datelor tale personale în scopuri de cercetare, cu excepția procesării este necesar pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public.

Cum poți formula obiecții la procesare?

Pentru a obiecta/formula obiecții la procesare, trebuie să contactezi operatorul de date și să precizezi motivele tale de obiecție.

Aceste motive trebuie să vizeze situația ta particulară. Unde ai formulat o obiecțiunea, controlorul de date trebuie să înceteze prelucrarea datelor tale personale, cu excepția cazului în care controlorul de date, pot oferi motive legitime, legale convingătoare pentru a continua prelucrarea datelor tale Controlorii de date pot, de asemenea pot continua în mod legal să proceseze datele tale personale dacă acest lucru este necesar pentru anumite tipuri de obligații juridice, legale.

Dreptul de restricționare (articolul 18 din GDPR)

Ai dreptul de restricționare a procesării datelor tale personale de către un controlor de date. Unde prelucrarea datelor tale este restricționată, poate fi stocată de controlorul de date, dar majoritatea celorlalte procesări, acțiuni, cum ar fi ștergerea, vor necesita permisiunea tale.

Cum se aplică acest drept?

Acest drept se aplică în patru moduri. Primele două tipuri de restricții de prelucrare se aplică acolo unde ai optat împotriva procesării datelor tale în conformitate cu articolul 21 sau în cazul în care ai contestat exactitatea datelor tale. În aceste cazuri, restricția se aplică până când administratorul/controlorul/operatorul de date a stabilit acuratețea datelor sau a rezultatul obiecției tale. Cea de-a treia situație în care poți solicita restricții, se referă la o prelucrare ilegală. În aceste cazuri, dacă nu dorești ca operatorul de date să șteargă informațiile, poți cere restricționarea datelor personale. Cel de-al patrulea tip de restricționare a procesării se aplică în cazul în care solicitați restricționarea unor date care sunt reținute în baza unei norme legale.

Când ai obținut restricții de procesare, ce obligații are controlorul de date?
În cazul în care ai obținut restricții privind prelucrarea datelor tale, operatorul de date trebuie să te informeze înainte de a ridica restricția.

Drepturile tale în legătură cu luarea de decizii automate, inclusiv profilarea (Articolul 22 din GDPR)

Ai dreptul să nu te supui unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Prelucrare este “automatizată” atunci când este efectuată fără intervenția omului și în care produce efecte juridice sau te afectează în mod semnificativ. Prelucrarea automată include profilarea.

În ceea ce privește datele personale, când este permisă prelucrarea automată/automatizată?
Prelucrarea automată este permisă numai cu consimțământul tău expres, atunci când este necesar pentru executarea unui contract sau atunci când este autorizat de legislația Uniunii sau de dreptul național. Noi nu folosim metode de prelucrare automatizată.

Iți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din Str. Powstańców Śląskich, Nr. 7/A, 53-332 Wrocław sau prin E-mail, la: info@hollandcontracting.ro

De asemena în cazul în care consideri că au fost încălcate drepturile tale ai Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro

 1. Site-urile terte parti

Acest site poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidentialitate ale unor terte parti.

 1. Despre cookie-uri

Asa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colecteaza automat anumite informatii si le stocheaza in fisierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locatia geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informatii despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati acest site web si, datorita acestei imbunatatiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site si pentru a colecta informatii demografice, pentru a ne ajuta sa intelegem preferintele vizitatorilor si nevoile acestora. Mai multe detalii sunt reglementate în politica noastră de cookiuri.

 1. Modificări ale reglementărilor privind confidențialitatea

Putem schimba din când în când această politică de confidențialitate printr-o versiune actualizată de pe site. Îți recomandăm să revizuiești în mod regulat politica de confidențialitate pentru a fi la curent a politicii actuale privind datele cu caracter personal.