Výber jazyka sk en pl ro hu
Holland bérlap

ČO SA NACHÁDZA NA SALARIS – HOLANDSKEJ VÝPLATNEJ PÁSKE?

27 septembra, 2022
@k.bis

Každý, kto pracuje v Holandsku, musí od svojho zamestnávateľa dostávať výplatnú pásku, čiže salarisstrook. Na výplatnej páske sú predstavené všetky zložky našej mzdy, a tiež finálna suma výplaty. Ako prečítať holandskú výplatnú pásku.

Čo je to salaris?

Salarisstrook, ktorý sa tiež hovorovo volá salaris, je to dokument, ktorý musí dostávať v Holandsku každá legálne zamestnaná osoba. Táto výplatná páska je najčastejšie vystavená v holandčine, a zamestnávateľ ju pri každej výplate zasiela ako elektronický alebo fyzický doklad. Nie je dôležitý typ zamestnania, či je to úväzok na určitú lehotu prostredníctvom pracovnej agentúry, či pracovná dohoda na neurčitú lehotu.

Čo musí byť uvedené na výplatnej páske?

V mzdovej časti holandskej výplatnej pásky (loonstrookje) povinne musia byť nasledujúce informácie:

 • hrubá mzda, čiže brutoloon;
 • dane a odvody, ktoré odvádza zamestnávateľ, napr. preddavok na daň z príjmu;
 • čistá mzda (nettoloon), čiže suma po odpočítaní daní a odvodov od hrubej mzdy;
 • zákonný minimálny dovolenkový príplatok, ktorý prináleží danému zamestnancovi;
 • počet prepracovaných hodín, na základe pracovnej dohody;
 • zúčtovacie obdobie;
 • údaje zamestnanca.

Ako prečítať holandskú výplatnú pásku?

Keď ideme zhora dole, na výplatnej páske sú nasledujúce informácie:
  1. Personálne údaje zamestnanca, ako:
   • Osobné údaje.
   • Geboortedatum: dátum narodenia.
   • Personeelsnummer – číslo zamestnanca v systéme.
   • Burgerlijke staat – rodinný stav.
   • Tijdvak – číslo týždňa a rok danej výplaty.
   • Minimum loon: minimálna mzda podľa platnej legislatívy Holandska.
   • Datum In dienst: dátum začatia pracovného pomeru v danej firme.
   • Tabel/voordeelregel:daňová tabuľka. Používajú sa týždenné tabuľky.
   • Loonheffing: Aplikuje sa daňový bonus (heffingskorting)? Ja met korting = áno, ak sa aplikuje, alebo Ja zonder korting = nie, ak sa neaplikuje.
   • Fiscaal woonland: daňová oblasť.
   • CAO: Kolektívna dohoda (ABU alebo NBBU).
  2. Údaje zamestnávateľa (werkgever).

  3. Zoznam prvkov, ktoré sú zohľadnené v zúčtovaní:
   • Loon normale uren/ overwerkuren/ onregelmatigen – výpočet hrubej mzdy za prepracované normálne hodiny/nadčasové hodiny/nenormové hodiny.
   • Príplatky a strhnutia (ak sú).
  4. Podrobný výpočet mzdy na výplatu:
   • Loon normaleuren: počet hodín prepracovaných v danom týždni. Uvádza sa hodinová hrubá mzda.
   • Loon overwerkuren: počet prepracovaných nadčasových hodín s uvedením percenta príplatku za nadčasové hodiny.
   • Vakantiedagen: výplata z rezervy dovolenkových dní.
   • Vakantiegeld: Suma dovolenkového príplatku (najčastejšie je to 8 % z celkovej hrubej mzdy).
   • ET uitruil overige kosten: zúčtovanie ostatných nákladov.
   • ET uitruil huisvesting: zúčtovanie ubytovania.
   • Totaal bruto loon: hrubá mzda.
   • Pensioen Plus: odvod na starobný dôchodok hradený zamestnancom.
   • Loonheffing: preddavok na daň z príjmu a sociálne poistenie hradené zamestnávateľom.
   • WGA: Povinný odvod na podporu reaktivácie zamestnanosti. Odvod WGA sa týka návratu do práce čiastočne spôsobilého zamestnanca.
   • Netto loon — čistá mzdy, čiže výška mzdy, ktorá sa uhrádza na bankový účet zamestnanca.
  5. Zhrnutie zúčtovaní od začiatku fiškálneho roka.

  6. 6. Celková suma povinných odvodov na:
   • Fond WIA
   • Loonheffinskorting – daňové bonusy
   • ZVW – zdravotná starostlivosť.
  7. Priebežné zúčtovania, ako aj celkové množstvo rezervy dovolenkových dní a dovolenkového príplatku.

  8. Výpočet a vysvetlenia k vyplatenej čistej mzde.

  9. Zhrnutie súm s rozdelením na:
   • Pensioen Plus – starobný dôchodok;
   • Arbeidskorting – zamestnanecký bonus;
   • Feestdagen – sviatočné dní;
   • Vakantiedagen – využité dovolenkové dni v danom roku;
   • Z&Z– odvody na zdravotné poistenie.

  Jednotlivé položky loonstrookje môžu byť v jednotlivých týždňoch odlišné.

 • Sme presvedčení, že salarisspecificatie ktorý sme pripravili, vám uľahčilo rozšifrovanie holandskej výplatnej pásky. Špecifické otázky týkajúce sa finančných zúčtovaní môžu zamestnanci Carrière zasielať prostredníctvom dedikovaného portálu myholland.eu.