Výber jazyka sk en pl ro hu
Zákonník práce Holandska

ZÁKONNÍK PRÁCE HOLANDSKA – ČO MUSÍTE O ŇOM VEDIEŤ?

27 septembra, 2022
m.markiewicz

Každý rok sa stovky mladých ľudí rozhoduje pre výjazd za prácou do cudziny. Podľa štatistického úradu si najčastejšie vyberajú Nemecko, Írsko, a tiež Holandsko. Výsledky neprekvapujú, keďže Holandsko si dlhé roky stabilne udržiava tretie miesto v rebríčku najčastejšie vyberaných miest zárobkovej emigrácie v krajinách strednej a východnej Európy. Keď sa niekto rozhodne pre prácu v cudzine, musí sa nielen postarať o všetky formality súvisiace s výjazdom, ale sa musí oboznámiť so zákonníkom práce, ktorý platí v danom štáte. Čím je zákonník práce Holandska špecifický? Predstavujeme najdôležitejšie informácie.

Zákonník práce Holandska

Holandsko je považované za prosociálny štát, ktorý účinným spôsobom chráni práva zamestnancov. Hoci v tejto krajine je len zriedkavo zaznamenané porušovanie zákonníka práce a prípady vykorisťovania zo strany zamestnávateľov. Avšak napriek tomu pred odchodom do Holandska sa oplatí oboznámiť sa s miestnym zákonníkom práce, predovšetkým čo sa týka pracovného času, dovoleniek, zdravotného poistenia, či nadčasov.


Pracovný čas a nadčasy

Zákonník práce Holandska presne stanovuje pracovný deň, a tiež počet hodín, ktoré môže daný zamestnanec prepracovať.

 • Zamestnanec môže v priebehu dňa prepracovať najviac 12 hodín, vrátane nadčasov, a medzi zmenami musí mať voľno aspoň 11 hodín. Raz týždenne môže byť voľno medzi zmenami výnimočne skrátené na 8 hodín.
 • Každý zamestnanec po pracovnom týždni má mať neprerušené voľno aspoň 36 hodín.
 • Ak pracovný čas prekračuje 5,5 hod., zamestnanci majú právo na prestávku aspoň 30 min. Ak pracovný čas prekračuje 10 hod., prestávka musí mať aspoň 45 min. V Holandsku tieto prestávky väčšinou nie sú platné.
 • Zamestnanec zamestnaný v Holandsku štandardne pracuje 8 hodín denne a 40 hodín týždenne.
  Pracovný týždeň môže mať najviac 60 hodín, nemôže mať viac. Táto zásada sa netýka zamestnancov, ktorí pracujú na nočných zmenách, ktorých pracovný týždeň nesmie prekročiť celkovo 40 hodín týždenne. Ich zmena tiež nemôže prekročiť 10 hodín.
  Ak sa zmena končí v noci po 2:00, zamestnanec má právo na voľno aspoň 14 hodín. Nočná zmena znamená, že aspoň jedna pracovná hodina je medzi polnocou a 6:00.
 • Nadčasy (čiže práca presahujúca 40 hodín týždenne) – sú platné vo výške od 125 % do 135 % základnej sadzby, čo závisí od CAO.
 • V prípade tehotných žien a osôb vo veku do 18 rokov platia odlišné normy pracovného času.

 • Pripomíname, že vkolektívne zmluvy, čiže CAO – môžu zavádzať isté odchýlky od vyššie uvedených zásad.

Pracovný čas počas tehotenstva a šestonedelia v Holandsku

Tehotné ženy majú v Holandsku právo na dodatočnú ochranu:

 • Tehotné ženy nesmú pracovať v nočných hodinách. Táto zásada platí až 6 mesiacov po pôrode.
 • Rovnako sú chránené aj ženy, ktoré pracujú na zmeny. Taká žena má podľa platnej legislatívy právo na prácu v stabilnom a pravidelnom dennom rytme, a tiež právo na dostatočný odpočinok. Preto, ak je pre ňu práca na zmeny príliš náročná, nemusí pracovať v takom systéme.
 • Tehotná žena v Holandsku má právo na dodatočné prestávky, a má tiež právo odmietnuť nadčasovú prácu.

 • Nezabúdajme, že isté pracovné podmienky môžu ohrozovať zdravý vývin dieťaťa. Preto čím skôr žena poinformuje svojho zamestnávateľa o tom, že je tehotná, tým rýchlejšie jej bude môcť zamestnávateľ zabezpečiť náležité pracovné podmienky.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V Holandsku tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanci, ktorých zamestnáva, spoločne zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zamestnávateľ je povinný náležite zaškoliť svojich zamestnancov ohľadne príslušných predpisov a zásad BOZP, ako aj ohľadne špecifík a zásad práce na ich stanovisku.

Tieto predpisy sú väčšinou uvedené v závodnom poriadku BOZP. Ak je práca nebezpečná, alebo ak sú zamestnanci vystavení na riziko kontaktu s nebezpečnými látkami, zamestnávateľ im musí bezplatne zabezpečiť príslušné osobné ochranné prostriedky (napr. prilby, rukavice či respirátory). Zamestnanec ich musí používať.
Každý zamestnanec má tiež právo odmietnuť výkon práce, ak dané podmienky priamo ohrozujú jeho život alebo zdravie.

Všetky prípadné sťažnosti, úrazy a nehody musí daný zamestnanec najprv nahlásiť priamu u zamestnávateľa, a v prípade, ak zamestnávateľ neprijme náležité opatrenia, holandskej inšpekcii práce Inspectie SZW.

V prípade osôb, ktoré sú zamestnané prostredníctvom pracovných agentúr, za ich bezpečnosť a ochranu ich zdravia pri práci zodpovedá priamo firma, v ktorej vykonávajú prácu, a nie pracovná agentúra.

Bezpečnosť pri práci v prípade tehotných žien

V priebehu 2 týždňov od momentu, kedy žena nahlási zamestnávateľovi, že je tehotná, zamestnávateľ ju musí poinformovať o rizikách, ktoré sú späté s vykonávaním práce na jej pracovisku. Musí tiež prijať potrebné opatrenia predchádzajúce takým rizikám.

Škodlivé faktory pre tehotné ženy sú okrem iného:

 • vibrácie (nákladné autá, poľnohospodárske stroje);
 • ionizujúce žiarenie (žiarenie vyžarované rádioaktívnymi látkami, napr. v nemocniciach, laboratóriách);
 • kontakt s chemickými látkami, riziko infekcií, napr. pri upratovaní, v chemickom, poľnohospodárskom, farmaceutickom priemysle, v zdravotníckych zariadeniach, ale napr. aj v kaderníctvach;
 • fyzická námaha, napr. zdvíhanie, pchanie, ťahanie alebo nosenie, a tiež dlhodobé státie
 • práca v hlučnom prostredí nad 80 decibelov (napr. metalurgickom priemysle, v plavárňach, v zábavnom priemysle, poľnohospodárstve, ale tiež v materských školách a školách);
 • dlhodobý stres.

Ak sa žena v práci stýka s vyššie vymenovanými podmienkami, musí svoju situáciu konzultovať so zamestnávateľom. Zamestnávateľ je tiež povinný prispôsobiť jej prácu tak, aby bolo predmetné riziko minimalizované, alebo navrhnúť žene počas tehotenstva a šestonedelia náhradnú prácu.

Dovolenky a štátne sviatky

Podľa holandského zákonníka práce, každá osoba, bez ohľadu na charakter práce či stanovisko, má v priebehu roka právo na 20 až 30 dní platnej dovolenky.
Čo je dôležité, dovolenka nie je prideľovaná dopredu, zamestnanec si ju musí odpracovať, tzn. počíta sa ako rezerva 8,7 % od prepracovaných hodín v rámci týždennej normy pracovného času.

Avšak počet dní dovolenky závisí od dĺžky zamestnania, a tiež od veku zamestnanca. Samozrejme, počet dní platnej dovolenky závisí od pracovného úväzku danej osoby. Každý, okrem platnej dovolenky, dostáva dovolenkový príplatok – minimálne 8,33 % ročnej mzdy.

Okrem platnej dovolenky sú tiež štátne sviatky, tzn. dni pracovného voľna. V roku 2022 sú to okrem iného:

 • Nový Rok (Nieuwjaar) – 1. januára 2022
 • Veľkonočná nedeľa (Pasen) – 17. apríla 2022
 • Veľkonočný pondelok (Pasen) – 18. apríla 2022
 • Deň Kráľa (Koningsdag) – 27. apríla 2022
 • Nanebovstúpenie Pána (Hemelvaartsdag) – 26. mája 2022
 • Svätodušná nedeľa (Pinksteren) – 5. júna 2022
 • Svätodušný pondelok (Pinksteren) – 6. júna 2022
 • Prvý sviatok vianočný (Kerstmis) – 25. decembra 2022
 • Druhý sviatok vianočný (Kerstmis) – 26. decembra 2022

Bevrijdingsdag — netypický sviatok v Holandsku

Deň oslobodenia, čiže Bevrijdingsdag, slávený 5. mája. Je to populárny sviatok, ktorý pripomína deň oslobodenia Holandska od Nemeckej okupácie v roku 1945. Napriek tomu, že Bevrijdingsdag je oficiálny štátny sviatok, nie všetci v Holandsku majú v tento deň voľno. V mnohých kolektívnych dohodách je ustanovenie, že zamestnanci budú mať v tento deň voľno raz za 5 rokov. Najbližší Bevrijdingsdag, ktorý bude aj dňom pracovného pokoja, bude v roku 2025.

Isté rozdiely súvisiace so štátnymi sviatkami

Ak je štátny sviatok v sobotu, zamestnanci nemajú právo na náhradné voľno za tento deň. To znamená, že taký deň sa počíta ako normálny štátny sviatok, ktorý je počas pracovného týždňa. Okrem toho, holandský zákonník práce povoľuje prácu v sviatočné dni, pričom má zamestnanec právo na vyššiu sadzbu, aspoň 200%.

Kolektívne dohody CAO

Zásady pracovno-právnych vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v Holandsku upravuje nielen zákonník práce, ale aj kolektívne dohody (Collectieve Arbeidsovereenkomst, skratka CAO). V niektorých prípadoch ustanovenia CAO sa môžu líšiť od ustanovení, ktoré vyplývajú zo zákonníka práce.

Pri vykonávaní práce prostredníctvom pracovnej agentúry, zaväzuje CAO sektora sezónnej práce. Každá pracovná agentúra môže byť v Holandsku združená v jednej z dvoch zväzov: ABU (Generálny zväz pracovných agentúr sezónnych prác) alebo NBBU (Holandský zväz pracovných agentúr a sezónnej práce). Každý zväz má uzatvorené osobitné porozumenie s odbormi (ABU-CAO NBBU-CAO).

Predtým, než sa rozhodneme pre prácu v Holandsku, najprv si overme, či agentúra, ktorej služby chceme využiť, je členom ABU alebo je členom NBBU. Pracovné agentúry, bez ohľadu na to, v ktorom z týchto zväzov sú združené, môžu zneužívať neznalosť zamestnancov a nedodržiavať ustanovenia CAO v Holandsku. Odporúčame Carrière. Budete mať istotu, že vaše práva budú dodržiavané.Zdroj: https://www.gov.pl/web/holandia/praca-i-pobyt