Výber jazyka sk en pl ro hu
Zásady-ochrany-osobných-údajov

Zásady ochrany osobných údajov

S cieľom zabezpečiť úplné a transparentné plnenie informačnej povinnosti – vyplývajúcej z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“) – tieto Zásady ochrany osobných údajov boli zverejnené na webovej stránke spoločnosti Carriere International.

1. Predmet ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov obsahujú súbor základných pravidiel a informácií o právach týkajúcich sa spracovania osobných údajov používateľov webovej stránky https://carriere.international/ a osôb využívajúcich služby poskytované spoločnosťou Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o., teda uchádzačov o zamestnanie alebo ich odporúčanie klientom spoločnosti a osobám vyslaným za prácou do zahraničia.

2. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov používateľov webovej stránky https://carriere.international/ je: Spoločnosť „Carriere Contracting International Recruitment Polska“ Sp. z o. o. so sídlom vo Vroclavi, 53-332 Vroclav, ul. Powstańców Śląskich 7A, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom 0000183647, s týmto NIP: 754-275-77-08 a Regon: 532415172 – ďalej len „Spoločnosť“.

Spoločnosť ako pracovná agentúra pre zamestnanie v zahraničí u zahraničných zamestnávateľov má osvedčenie č. 691 vydané maršálom Dolnosliezskeho vojvodstva.

3. Účel spracúvania údajov, rozsah spracúvania údajov, právne základy

Vyplnením a odoslaním registračného formulára dostupného na webovej stránke a súhlasom so spracovaním údajov Spoločnosťou za účelom poskytovania informácií o ponukách/ponuke práce od zahraničného zamestnávateľa má používateľ možnosť dostávať informácie od zamestnanca Spoločnosti o pracovných ponukách v zahraničí alebo získa možnosť dohodnúť si pracovný pohovor pri uchádzaní sa o konkrétnu pracovnú ponuku.

Rozsah údajov získaných pomocou formulára je: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Po poskytnutí osobných údajov Spoločnosti uchádzač osobne dokončí registračný proces v sídle Spoločnosti alebo pri diaľkovom nábore s využitím elektronických technických prostriedkov priamej komunikácie na diaľku. Len tak je Spoločnosť schopná vyhľadať a prezentovať najvhodnejšiu pracovnú ponuku.

Ak používateľ súhlasí so spracovaním svojich údajov Spoločnosťou za účelom marketingu vlastných produktov a služieb spoločnosti:

  • vrátane kontaktovania formou e-mailu/sms/mms. Zamestnanec Spoločnosti bude kontaktovať používateľa prostredníctvom e-mailu/smm/mms.
  • vrátane telefonického kontaktu. Zamestnanec Spoločnosti bude používateľa kontaktovať telefonicky.


Vyjadrenie vyššie uvedených súhlasov je dobrovoľné.

Spoločnosť spracúva osobné údaje nevyhnutné v procese hľadania vhodných kandidátov na zamestnanie alebo ich odporúčanie klientom Spoločnosti.

Ide o osobné údaje, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska, vzdelanie, povolanie a pracovné skúsenosti, dosiahnutá kvalifikácia, úroveň znalosti cudzích jazykov, séria a číslo občianskeho preukazu, dátum vypršania platnosti, občianstvo, informácie o vašich oprávneniach (napr. vodičský preukaz). Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na účasť na nábore a poskytovaní služieb zamestnanosti Spoločnosťou v súlade s čl. 18 ods. 1 zákona o podpore zamestnanosti a inštitúciách na trhupráce. Rovnako poskytnutie údajov potrebných na vykonanie úkonov na žiadosť uchádzača pred uzavretím zmluvy o usmernení na prácu so zahraničným zamestnávateľom a nevyhnutných v oprávnenom záujme Správcu.

Spoločnosť so súhlasom dotknutej osoby spracúva informácie o zdravotnom stave za účelom prispôsobenia prezentovaných pracovných ponúk potrebám a zdravotným možnostiam tejto osoby.

Spoločnosť spracúva osobné údaje zamestnanca prideleného na výkon práce k zahraničnému zamestnávateľovi za účelom uzatvorenia manažérskej zmluvy a plnenia zákonných povinností, ktoré vyplývajú pre agentúru práce, t.j. na účely vedenia zoznamu uvedeného v čl. 85 ods. 3a zákona o podpore zamestnanosti a inštitúciách na trhu práce. Právnym základom spracúvania osobných údajov zamestnanca bude nutnosť uzatvorenia a plnenia pracovnej zmluvy so zahraničným zamestnávateľom, zákonná povinnosť uložená Správcovi v súvislosti s čl. 85 ods. 3a zákona o inštitúciách podpory zamestnanosti na trhu práce a oprávnené záujmy správcu, t.j. určenie, šetrenie alebo obrana proti nárokom, ak sa nároky týkajú uzatvorenej zmluvy o výkone správy.

V súvislosti s používaním tejto webovej stránky používateľom sa údaje zhromažďujú aj automaticky. Ide o údaje o aktivite používateľa na webovej stránke, t.j. počet a zdroj návštev webovej stránky, čas návštevy, prezeraný obsah, počet a typ otvorených podstránok, použitie, odporúčania alebo IP adresa počítača. Spoločnosť tieto informácie nepoužíva na identifikáciu používateľa. Tieto údaje sú vo forme súborov cookies (viac o súboroch cookies vo Vyhlásení o súboroch cookies).

4. Doba uchovávania údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania. Konkrétne obdobie závisí od situácie dotyčnej osoby:

  • osoba poskytla Spoločnosti svoje osobné údaje, avšak medzi Spoločnosťou a touto osobou nebola uzatvorená zmluva o jej pridelení na prácu v zahraničí u zahraničného zamestnávateľa – bude to obdobie 36 mesiacov od skončenia kalendárneho obdobia, v ktorom Používateľ poskytol Spoločnosti osobné údaje; v prípade, že osoba opätovne vyplní registračný formulár alebo odošle aktualizáciu svojich osobných údajov, dôjde k aktualizácii jej údajov a opätovnému spusteniu procesu poskytovania služieb sprostredkovania zamestnania Spoločnosťou u zahraničného zamestnávateľa;
  • osoba poskytla Spoločnosti svoje osobné údaje a medzi Spoločnosťou a touto osobou bola uzatvorená zmluva o sprostredkovaní práce v zahraničí u zahraničného zamestnávateľa, avšak táto osoba so zahraničným zamestnávateľom zmluvu neuzavrela alebo takúto dohodu uzavrela, ale nenastúpila do zamestnania u zahraničného zamestnávateľa – pôjde o obdobie 3 rokov, resp. odo dňa uzatvorenia zmluvy so zahraničným zamestnávateľom alebo nástupu do práce u zahraničného zamestnávateľa;
  • osoba poskytla Spoločnosti svoje osobné údaje a medzi Spoločnosťou a touto osobou bola uzatvorená dohoda o jej sprostredkovaní práce v zahraničí u zahraničného zamestnávateľa a následne osoba nastúpila do zamestnania u zahraničného zamestnávateľa – bude to obdobie 3 rokov odo dňa skončenia pracovného pomeru tejto osoby u zahraničného zamestnávateľa.

5. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť sprístupnené osobám povereným Spoločnosťou, subjektom poskytujúcim Spoločnosti služby vrátane technických a organizačných služieb, ako aj iným subjektom/osobám/orgánom v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie môže Spoločnosť odovzdávať zahraničným zamestnávateľom, s ktorými spolupracuje ako agentúra sprostredkujúca prácu v zahraničí u zahraničných zamestnávateľov, Národnému inšpektorátu práce pri kontrole a subjektom, s ktorými má Spoločnosť uzatvorené dohody o poskytovaní služieb (dohody o outsourcingu).

6. Prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Osobné údaje získané prostredníctvom webovej stránky môžu byť prenášané mimo Európsky hospodársky priestor z dôvodu, že niektoré služby poskytuje spoločnosť Google. V rámci takéhoto prenosu údajov spoločnosť Google zaručuje vysokú úroveň ochrany osobných údajov.

Okrem toho sa osobné údaje môžu prenášať, uchovávať a spracovávať v Spojených štátoch amerických alebo v akejkoľvek inej krajine, kde má spoločnosť Microsoft svoje zariadenia. Dôvodom je skutočnosť, že Spoločnosť používa systémy a aplikácie spoločnosti Microsoft. Poskytovateľ IT služieb, t.j. spoločnosť Microsoft, poskytuje všetky záruky týkajúce sa dodržiavania požiadaviek stanovených v ustanoveniach zákona o ochrane osobných údajov prijatých v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku v oblasti zhromažďovania, používania, prenosu, uchovávania a iného spracovávania osobných údajov.

7. Profilovanie osobných údajov

Osobné údaje nie sú spracúvané automatizovaným spôsobom, a to ani formou profilovania.

8. Práva dotknutých osôb

Právo odvolať súhlas – právny základ: čl. 7 ods. 3 GDPR.

a) Používateľ má právo odvolať akýkoľvek súhlas udelený Spoločnosti.

b) Odvolanie súhlasu nadobúda účinnosť okamihom odvolania súhlasu

c) Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie údajov, ktoré Spoločnosť vykonáva v súlade so zákonom pred jeho odvolaním:

  • keď osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo použité, ale Používateľ ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajobu nárokov;
  • keď vzniesol námietku proti použitiu svojich osobných údajov – potom obmedzenie trvá na dobu potrebnú na zváženie, či – vzhľadom na konkrétnu situáciu – ochrana záujmov, práv a slobôd Používateľa prevažuje nad záujmami, ktoré Správca sleduje pri spracovávaní osobných údajov Používateľa.


Právo na prístup k osobným údajom – právny základ: čl. 15 GDPR.

a) Používateľ má právo získať od Správcu potvrdenie, či spracováva osobné údaje, a ak tomu tak je, Používateľ má právo:
  • získať prístup k svojím osobným údajom;
  • získať informácie o účeloch spracovávania, kategóriách spracovávaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, plánovanej dobe uchovávania údajov Používateľa alebo kritériách na určenie tejto doby (pri určení plánovanej doby spracovania údajov nie je možné), o právach Používateľa podľa GDPR a o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o zdroji týchto osobných údajov, o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o zárukách uplatňovaných v súvislosti s prenosom týchto údajov mimo Európskej únie;
  • získať kópiu svojich osobných údajov.


Právo na opravu údajov – právny základ: čl. 16 GDPR.

a) Používateľ má právo požiadať Správcu o okamžitú opravu jeho nesprávnych osobných údajov. Používateľ, ktorého sa osobné údaje týkajú, má s prihliadnutím na účely spracúvania právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj podaním dodatočného vyjadrenia, zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú v úvode Zásad ochrany osobných údajov.

Právo na prenos osobných údajov – právny základ: čl. 20 GDPR.

a) Používateľ má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol Správcovi, a následne ich zaslať inému správcovi osobných údajov podľa vlastného výberu. Používateľ má tiež právo požadovať, aby boli osobné údaje zaslané Správcom priamo takémuto správcovi, ak je to technicky možné. Správca v tomto prípade odošle osobné údaje Používateľa vo forme súboru vo formáte csv, čo je bežne používaný, strojovo čitateľný formát a umožňuje zaslanie prijatých osobných údajov inému správcovi osobných údajov.

V prípade, že Používateľovi vznikne právo vyplývajúce z vyššie uvedených práv, Správca žiadosti vyhovie alebo jej odmietne vyhovieť bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. Ak však – vzhľadom na zložitosť požiadavky alebo množstvo žiadostí – Správca nebude schopný vyhovieť žiadosti do jedného mesiaca, vyhovie jej v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov, pričom Používateľa vopred informuje do jedného mesiaca od prijatia žiadosti – o zamýšľanom predĺžení lehoty a jeho dôvodoch.

Používateľ môže podávať Správcovi sťažnosti, otázky a žiadosti týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov a uplatňovania svojich práv.

Používateľ má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov vo veci porušenia jeho práv na ochranu osobných údajov alebo iných práv priznaných podľa GDPR.

9. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť dbá na to, aby spracovanie údajov prebiehalo v súlade s ustanoveniami GDPR, zákona o ochrane osobných údajov, ako aj osobitnými ustanoveniami.

Spoločnosť nevyužíva získané osobné údaje na iné účely, ako sú tie zákonom stanovené. Osobné údaje sú zabezpečené vo fyzickom zmysle – Spoločnosť používa účinné technologické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, vrátane: antivírusového softvéru a bezpečných šifrovaných protokolov prenosu dát (SSL).

10. Súbory cookies

Úplné informácie o súboroch cookies používaných na tejto webovej lokalite nájdete vo Vyhlásení o súboroch cookies.

11. Kontakt týkajúci sa Zásad ochrany osobných údajov

Akékoľvek pripomienky alebo pochybnosti týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov zašlite e-mailom na adresu: mojedane@carriere.com.

12. Aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov

Vzhľadom na potreby, ktoré môžu vyplynúť z vývoja nami ponúkaných služieb alebo regulačných zmien, sme oprávnení Zásady zmeniť. Odporúča sa často kontrolovať túto stránku a pozrieť sa na dátum poslednej aktualizácie nižšie

dátum poslednej aktualizácie: 20.04.2023