Výber jazyka sk en pl ro hu
Zásady-ochrany-osobných-údajov

Zásady ochrany osobných údajov

S cieľom poskytnúť plné a prehľadné informácie, ktoré vyplývajú z informačnej povinnosti – na základe nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (v skratke „GDPR“) – na webových stránkach Carriere International je zverejnená aktualizácia Politiky ochrany osobných údajov a súkromia nasledovného znenia:

1. V politike ochrany osobných údajov a súkromia sú uvedené základné zásady a informácie o oprávneniach ohľadne spracúvania osobných údajov.

2. Správcom osobných údajov v zmysle GDPR je: spoločnosť „ Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o“ so sídlom v meste Prószków, na adrese: Poľsko, 46-060 Prószków, ul. Partyzancka 2C, zapísaná v registri podnikateľských subjektov Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000183647, DIČ PL: 7542757708 a IČO PL (REGON): 532415172 – ďalej len „Spoločnosť”.

2a. Personálna agentúra Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o. je držiteľom osvedčenia č. 691, ktoré vydal maršal Dolnosliezskeho vojvodstva.

3. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo umožňujú identifikovať osobu, ktorej sa týkajú. Odlišujeme:

 • všeobecné osobné údaje – medzi ktoré zaraďujeme:
  • meno a priezvisko;
  • iné identifikačné údaje: pohlavie, rodinný stav, výška, hmotnosť, dátum a miesto narodenia, korešpondenčná adresa, adresa pobytu, e-mailová adresa, telefón/mobil;
  • údaje o mieste pobytu a zamestnania v zahraničí (lokalizácia);
  • číslo bankového účtu;
  • vzdelanie;
  • povolanie a pracovné skúsenosti;
  • holandské daňové identifikačné číslo (BSN);
  • oprávnenia (vysokozdvižné vozíky, vodičský preukaz);
  • znalosť cudzích jazykov;
  • číslo osobného identifikačného dokladu alebo pasu, dátum vydania dokladu alebo pasu, dátum platnosti dokladu alebo pasu;
 • zvláštne osobné údaje – so súhlasom osoby, ktorej sa údaje týkajú, Spoločnosť spracúva informácie o zdravotnom stave pre to, aby prispôsobila ponúkané pracovné ponuky podľa potrieb a zdravotných možností danej osoby.

Spoločnosť spracúva osobné údaje vtedy, keď osoba, ktorej sa údaje týkajú s tým súhlasila, alebo Spoločnosť môže spracúvať údaje na inom právnom základe – pričom tento základ závisí od kategórie údajov:

 • Spoločnosť môže všeobecné osobné údaje spracúvať, keď:
  • má súhlas osoby, ktorej sa údaje týkajú,
  • prijíma činnosti zamerané na výber a predstavenie správnej pracovnej ponuky u zahraničného zamestnávateľa alebo na vykonanie dohody, ktorú uzatvorila so Spoločnosťou,
  • realizuje právnu povinnosť,
  • vyplýva to z oprávneného a opodstatneného záujmu (napríklad vtedy keď: Spoločnosť hľadá najvhodnejšie pracovné ponuky pre osobu, ktorej sa údaje týkajú, Spoločnosť skúma spokojnosť osôb využívajúcich služby sprostredkovania, ktoré poskytuje Spoločnosť, vedie priamy marketing pre Spoločnosť a subjekty z jej kapitálovej skupiny, pripravuje interné štatistiky a výkazy, určuje alebo vymáha požiadavky a nároky, alebo sa pred nimi obhajuje.
 • Zvláštne osobné údaje môže Spoločnosť spracúvať vtedy, keď má na to súhlas osoby, ktorej sa údaje týkajú.

4. Registrácia a poskytnutie Spoločnosti svojich osobných údajov je dobrovoľné a zahŕňa iba nevyhnutné osobné údaje. Keď kandidát sprístupní Spoločnosti svoje osobné údaje, sám osobne finalizuje proces náboru v našej kancelárii alebo pri nábore na diaľku s použitím elektronických technických prostriedkov na priamu komunikáciu na diaľku. Iba týmto spôsobom naša Spoločnosť dokáže vyhľadávať a predstavovať najvhodnejšie pracovné ponuky. V prípade, keď kandidát býva alebo prebýva mimo územia Poľskej republiky a vyhlasuje, že nemôže splniť formálne požiadavky náborového procesu, ktorý vedie Spoločnosť, v takom prípade so súhlasom kandidáta môže Spoločnosť odovzdať osobné údaje kandidáta potenciálnemu zahraničnému zamestnávateľovi s cieľom zrealizovať priamy nábor kandidáta týmto zahraničným zamestnávateľom.

5. Osobné údaje sú hromadené Spoločnosťou od momentu, keď kandidát odovzdá Spoločnosti súpravu svojich údajov, ktoré sú uvedené v registračnom formulári alebo v inej forme. Získané osobné údaje spracúva naša Spoločnosť, Spoločnosť nevyužíva osobné údaje na iné účely než tiež, ktoré stanovuje platná legislatíva, a tieto údaje nie sú odovzdávané, spracúvané ani sprístupňované iným osobám alebo inštitúciám, ibaže so súhlasom danej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, a v prípadoch, keď je to nevyhnutné na realizovanie cieľov a účelov, na aké boli tieto údaje získané a sú spracúvané. Osobné údaje sú z fyzického hľadiska bezpečné – Spoločnosť používa na trhu dostupné efektívne technologické zabezpečenia, okrem iného: antivírusový softvér a bezpečné protokoly šifrovaného prenosu údajov (SSL).

6. Kandidát má rad práv, ktoré súvisia a vyplývajú so spracúvania jeho osobných údajov:

 • Právo na prístup k osobných údajom.
 • Kandidát ako osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo získať od Spoločnosti informácie o tom, či spracúva jej osobné údaje, a tiež:
  • preto Spoločnosť pracúva tieto údaje;
  • aké typy údajov Spoločnosť Spracúva;
  • akým príjemcom alebo kategóriám príjemcov Spoločnosť sprístupnila alebo môže sprístupniť údaje;
  • ako dlho Spoločnosť zamýšľa (ak sa to dá stanoviť) spracúvať údaje, alebo na základe akých kritérií je možné stanoviť toto obdobie.
 • Právo opraviť alebo doplniť údaje
 • Kandidát môže požiadať, aby Spoločnosť neodkladne opravila jeho nesprávne osobné údaje alebo doplnila nekompletné údaje.

 • Právo odstrániť údaje (právo na „zabudnutie“)
 • Osoba, ktorej sa údaje týkajú, môže požiadať, aby Spoločnosť odstránila jej údaje, keď:
  • údaje už nie sú nevyhnutné na zrealizovanie cieľa, pre ktorých ich Spoločnosť získala,
  • údaje neboli spracúvané v súlade s GDPR alebo s inými predpismi. Kandidát, ktorý chce, aby boli jeho údaje odstránené, môže podať Spoločnosti žiadosť, v ktorej musí predstaviť svoje požiadavky, a Spoločnosť ich zohľadní, ak – to Spoločnosť tak posúdi – nebudú existovať oprávnené a opodstatnené základy na ďalšie spracúvanie údajov. Ak Spoločnosť odstráni osobné údaje daného Žiadateľa, v takom prípade má Spoločnosť právo zachovať informácie o tom, na základe akej žiadosti bolo toto odstránenie vykonané.
 • Právo obmedziť spracúvanie osobných údajov
 • Osoba, ktorej sa údaje týkajú, môže požiadať, aby Spoločnosť obmedzila spracúvania jej údajov, čo sa môže týkať nasledujúcich situácií:
  • osoba, ktorej sa údaje týkajú, poukáže, že údaje, ktoré Spoločnosť spracúva nie sú správne – vtedy Spoločnosť skontroluje, či sú údaje správne a navrhne ich úpravu.
  • osoba, ktorej sa údaje týkajú, je presvedčená, že Spoločnosť spracúva údaje nelegálne a žiada, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie takých údajov, určí správne údaje a neodstráni ich dovtedy, kým osoba neodvolá svoju požiadavku na obmedzenie spracúvania.
  • Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie zamýšľaných cieľov, avšak osoba, ktorej sa údaje týkajú, odmietla odstránenie údajov, keďže ich potrebuje na vymáhanie alebo obhajobu pred požiadavkami a nárokmi – vtedy Spoločnosť požiada o určenie rozsahu osobných údajov, ktoré potrebuje osoba, ktorej sa týkajú, ako aj predpokladaného obdobia ich ďalšieho uchovávania (ak sa dá určiť).
  • osoba, ktorej sa údaje týkajú, chce podať námietku vzhľadom na jej zvláštnu situáciu (keď Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe oprávneného a opodstatneného záujmu Spoločnosti) – Spoločnosť preanalyzuje situácie a navrhne kandidátovi, aby poukázal na daný cieľ, voči ktorému namieta. Pozor: Môže sa stať, že Spoločnosť bude aj naďalej spracúvať údaje, napriek požiadavke osoby, ktorej sa údaje týkajú, na obmedzenie spracúvania jej údajov – týka sa to predovšetkým situácie, keď Spoločnosť bude určovať, vymáhať alebo sa obhajovať pred nárokmi a požiadavkami.
 • Právo na prenesenie údajov
 • Každá osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo preniesť svoje údaje – v takom prípade Spoločnosť tieto údaje odovzdá priamo osobe, ktorá o to žiada, aby ich mohla preniesť do iného subjektu.  Spoločnosť údaje odovzdá v šifrovanej správe.

 • Právo podať námietku voči spracúvaniu.
 • Osoba, ktorej sa údaje týkajú, môže podať námietku voči spracúvaniu svojich osobných údajov Spoločnosťou, ak ich Spoločnosť spracúva na základe oprávneného a opodstatneného záujmu Spoločnosti. Osoba, ktorá to chce urobiť, musí zakaždým poukázať, akú konkrétnu námietku podáva, napr. námietka voči marketingu služieb Spoločnosti, následne Spoločnosť prestane vykonávať akékoľvek marketingové činnosti, vrátane prípravy a predstavovania ponúk osobe, ktorá takú námietku predstavila.
 1. Narušenia ochrany osobných údajov

Ak Spoločnosť, ako správca osobných údajov, náhodne alebo nelegálne zničí, stratí, upraví, zverejní alebo sprístupní osobné údaje – vtedy dochádza k narušeniu ochrany osobných údajov.  V takom prípade Spoločnosť poinformuje:

 • osobu, ktorej sa údaje týkajú – ak Spoločnosť posúdi riziko narušenia práv a slobody ako vysoké – bezodkladne,
 • dozorný orgán – ak Spoločnosť posúdi, že mohlo (s väčšou alebo s menšou pravdepodobnosťou) dôjsť k narušeniu práv alebo slobôd fyzických osôb – bezodkladne, nakoľko to umožňujú technické prostriedky, najneskôr v priebehu 72 hodín.
 1. Odovzdanie osobných údajov

Spoločnosť môže v súlade s GDPR odovzdať osobné údaje kandidátov zahraničným zamestnávateľov, s ktorými spolupracuje ako agentúra sprostredkujúca prácu v zahraničí u zahraničných zamestnávateľov, štátnemu inšpektorátu práce, počas vykonávaných kontrol, ako aj subjektom, s ktorými Spoločnosť uzatvorila dohodu o poskytovaní služieb (dohody o poskytovaní outsourcingu).

 1. Inšpektor ochrany osobných údajov

Spoločnosť povolá inšpektora ochrany osobných údajov, ktorý sa stará o zaručenie a zodpovedá za dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov v Spoločnosti, a ktorý ochotne odpovie, so zachovaním dôvernosti, na všetky otázky, keďže prioritou Spoločnosti je bezpečnosť údajov osôb, ktoré využívajú služby Spoločnosti.Kontaktné údaje inšpektora ochrany osobných údajov:

 • e-mailová adresa: iod@hollandcontracting.pl
 • poštová adresa:
  Inšpektor ochrany osobných Spoločnosť „Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o.“ so sídlom v meste Vroclav
  ul. Powstańców Śląskich 7A
  53-332 Vroclav
 1. GDPR stanovuje šesť zásad spracúvania osobných údajov:
 • zásada legálnosti, solídnosti a prehľadnosti – to znamená, že Spoločnosť spracúva osobné údaje legálnym spôsobom, a o všetkých záležitostiach, ktoré s tým súvisia, informuje vyčerpávajúco jednoduchým a pochopiteľným jazykom;
 • zásada minimalizácie a adekvátnosti údajov – Spoločnosť spracúva iba tie údaje, ktoré sú skutočne potrebné na zrealizovanie cieľa alebo cieľov spracúvania osobných údajov;
 • zásada správnosti údajov – Spoločnosť sa stará, aby údaje, ktoré sú spracúvané, sa zhodovali s pravdou, boli aktuálne a presné. Preto Spoločnosť čas od času žiada osoby, ktorých údaje spracúva, aby skontrolovali a aktualizovali svoje údaje, a tiež poinformovali Spoločnosť o všetkých zmenách svojich osobných údajov;
 • zásada obmedzenia cieľa a uchovávania spracúvaných údajov – osobnú údaje sú zbierané iba na konkrétne zreteľné a oprávnené ciele a účely, čo Spoločnosť nemôže dosiahnuť iným spôsobom. Spoločnosť uchováva údaje takým spôsobom, ktorý umožňuje identifikovať osoby, ktorej sa údaje týkajú, a údaje sú spracúvané iba tak dlho, kým je to nevyhnutné na zrealizovanie cieľov a účelov, na aké ich Spoločnosť získala (ibaže Spoločnosť musí údaje ďalej spracúvať na základe platnej legislatívy);
 • zásada integrity a dôvernosti údajov – Spoločnosť zaručuje také informačné a organizačné riešenia, vďaka ktorým osobné údaje, ktoré sú spracúvané, sú bezpečné; to znamená, že Spoločnosť chráni údaje pred ich nepovoleným alebo nelegálnym spracúvaním, ako aj pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením;
 • zásada zúčtovateľnosti – Spoločnosť prijala opatrenia s cieľom preukázať, že čo sa týka osobných údajov koná v súlade s platnou legislatívou a zohľadňuje ochranu údajov pri hľadaní pracovných ponúk pre kandidátov.
 1. Spoločnosť zbiera osobné údaje priamo od osoby, ktorej sa údaje týkajú, a vtedy Spoločnosť hneď odovzdá tejto osobe informácie o spracúvaní osobných údajov. Ak údaje pochádzajú od inej osoby, vtedy Spoločnosť tieto informácie odovzdá osobe, ktorej sa údaje týkajú:
 • v racionálnom termíne, avšak nie neskôr než v priebehu mesiaca od získania údajov;
 • najneskôr pri prvej komunikácii s osobou, ktorej sa údaje týkajú (ak Spoločnosť využíva údaje práva na komunikáciu s touto osobou), ibaže odovzdanie informácií je nemožné alebo vyžaduje neadekvátne veľkú námahu.

Spoločnosť môže informácie o spracúvaní osobných údajov poskytnúť:

 • v informačných klauzulách, ktoré sú uvedené v dokumentoch určených pre osoby, ktorých sa údaje týkajú;
 • osobne alebo telefonicky pri rozhovoroch so zamestnancami Spoločnosti;
 • elektronicky, vrátane zverejnenia týchto informácií na webových stránkach Spoločnosti.
 1. Trvanie spracúvania osobných údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje tak dlho, ako je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov a účelov, na aké sú spracúvané. Konkrétne trvanie tejto lehoty závisí od situácie osoby, ktorej sa údaje týkajú:

 • Osoba odovzdala Spoločnosti svoje osobné údaje, alebo medzi Spoločnosťou a touto osobou nebola uzatvorená dohoda o jej delegovaní do práce v zahraničí u zahraničného zamestnávateľa – sú to 3 roky od dátumu odovzdania osobných údajov Spoločnosti; v prípade, keď osoba opätovne vyplnila registračný formulár alebo zaslala aktualizácie svojich osobných údajov, vtedy sa aktualizujú jej údaje a Spoločnosť opätovne začína proces poskytovania služieb sprostredkovania práce v zahraničí u zahraničného zamestnávateľa.
 • Osoba odovzdala Spoločnosti svoje osobné údaje a bola uzatvorená medzi Spoločnosťou a touto osobou dohoda o jej delegovaní do práce v zahraničí u zahraničného zamestnávateľa, avšak táto osoba neuzatvorila dohodu so zahraničným zamestnávateľom alebo uzatvorila takú dohodu, avšak nezačala pracovať u zahraničného zamestnávateľa – budú to 3 roky príslušne od dátumu, keď mala byť uzatvorená dohoda so zahraničným zamestnávateľom alebo sa mala začať práca u zahraničného zamestnávateľa.
 • Osoba odovzdala Spoločnosti svoje osobné údaje a bola uzatvorená medzi Spoločnosťou a touto osobou dohoda o jej delegovaní do práce v zahraničí u zahraničného zamestnávateľa, a následne táto osoba začala pracovať u zahraničného zamestnávateľa – budú to 3 roky od dňa skončenia zamestnania tejto osoby u zahraničného zamestnávateľa.

Spoločnosť zachováva zásadu obmedzenia spracúvania osobných údajov, ktorá chráni osobné údaje pred ich spracúvaním neobmedzený čas. Keď Spoločnosť dosiahne cieľ spracúvania, vtedy odstraňuje alebo anonymizuje údaje, k čomu dochádza predovšetkým vtedy, keď:

 • osoba, ktorej sa údaje týkajú, zruší svoj súhlas so spracúvaním údajov (ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu);
 • osoba, ktorej sa údaje týkajú, účinne podá námietku voči ďalšiemu spracúvaniu (ak sú údaje spracúvané na základe oprávnených a opodstatnených záujmov Spoločnosti);
 • uplynie lehota premlčania prípadných nárokov (ak Spoločnosť spracúva údaje na účely realizácie dohody);
 • uplynú lehoty, ktoré vyplývajú z iných predpisov (napr. zákona o účtovníctve ap.).
 1. Kontakt

Kontakt je možný:

 • so Spoločnosťou, ako správcom osobných údajov, telefonicky s konzultantami Spoločnosti alebo so zamestnancami kancelárií našej Spoločnosti, ak sa to týka podania žiadosti v rozsahu osobných údajov,
 • s Inšpektorom ochrany osobných údajov, ak sa to týka spôsobu alebo rozsahu, akým Spoločnosť spracúva údaje, ktorými disponuje (por. bod 9 vyššie),
 • s Úradom na ochranu osobných údajov, ak sa to týka podania sťažnosti ohľadne spôsobu spracúvania osobných údajov Spoločnosťou.

Všetky prípadné otázky a pochybnosti, ako aj žiadosti a námietky, súvisiace so spracúvaním osobných údajov Spoločnosťou, zasielajte na adresu: iod@hollandcontracting.pl alebo sa telefonicky obráťte na jednu z našich kancelárií. Ak osoba podozrieva, že jej údaje sa spracúvajú v rozpore z GDPR, môže podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za ochranu osobných údajov, a to tak, ako je to stanovené na webovej stránke príslušného dozorného orgánu, v Poľskej republike je to www.uodo.gov.pl