Wybierz język pl en ro

Polityka prywatności Carrière

W celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego – wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”) – w serwisie internetowym Carriere International opublikowana została niniejsza Polityka prywatności.

1. Przedmiot Polityki

Polityka prywatności zawiera zestaw podstawowych zasad i informacji o uprawnieniach odnośnie przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu https://carriere.international/ oraz osób korzystających z usług świadczonych przez Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o., tj. kandydatów do zatrudnienia lub zarekomendowania ich klientom Spółki oraz osób kierowanych do pracy za granicą.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu https://carriere.international/ jest: „Carriere Contracting International Recruitment Polska” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000183647, posiadająca nadany NIP: 754-275-77-08 oraz Regon: 532415172 – zwana dalej „Spółką”. Spółka jako agencja pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych posiada certyfikat o nr 691 wydany przez Marszałka Województwa Opolskiego.

3. Cel przetwarzania danych, zakresy przetwarzanych danych, podstawy prawne

Wypełniając oraz przesyłając widniejący w serwisie formularz rejestracyjny oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych przez Spółkę w celu przekazania informacji o ofertach/ofercie pracy u pracodawcy zagranicznego, użytkownik ma możliwość otrzymania od pracownika Spółki informacji o ofertach pracy za granicą bądź uzyskuje możliwość na umówienie rozmowy w sprawie pracy w przypadku aplikowania na konkretną ofertę pracy. Zakres danych pozyskiwany za pomocą formularza to: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail oraz numer telefonu. Po udostępnieniu Spółce swoich danych osobowych kandydat osobiście finalizuje proces rejestracji w biurze Spółki lub podczas rekrutacji zdalnej z wykorzystaniem elektronicznych środków technicznych bezpośredniej komunikacji na odległość. Tylko w ten sposób Spółka jest w stanie wyszukać i przedstawić najodpowiedniejszą ofertę pracy. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych przez Spółkę w celu marketingu produktów i usług własnych Spółki:
 • w tym na kontaktowaniu się w formie email/sms/mms. Pracownik Spółki skontaktuje się z użytkownikiem za pomocą wiadomości email/smm/mms;
 • w tym na kontaktowaniu się w formie połączenia telefonicznego. Pracownik Spółki skontaktuje się z użytkownikiem za pomocą połączenia telefonicznego.
Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Spółka przetwarza dane osobowe niezbędne w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia lub zarekomendowania ich klientom Spółki. Są to dane osobowe, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wykształcenie, zawód i doświadczenie w pracy, posiadane uprawnienia, poziom znajomości języków obcych, seria i numer dowodu osobistego, data ważności, obywatelstwo, informacje o posiadanych uprawnieniach (np. prawo jazdy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji oraz świadczenia przez Spółkę usług pośrednictwa pracy w myśl art. 18 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podobnie podanie danych niezbędnych do podjęcia działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy kierowania do pracy u pracodawcy zagranicznego i niezbędnych w prawnie uzasadnionym interesie Administratora. Za zgodą osoby, której dane dotyczą Spółka przetwarza informację o stanie zdrowia po to, aby dostosować prezentowane oferty pracy do potrzeb i możliwości zdrowotnych tej osoby. Spółka przetwarza dane osobowe pracownika kierowanego do pracy u pracodawcy zagranicznego w celu zawarcia umowy kierowania oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Agencji zatrudnienia, tj. do celów prowadzenia wykazu, o którym mowa w art. 85 ust. 3a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych pracownika będzie niezbędność do zawarcia i wykonania umowy kierowania do pracy u pracodawcy zagranicznego, obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w związku z art. 85 ust. 3a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą zawartej umowy kierowania. W związku z korzystaniem przez użytkownika z niniejszego serwisu, dane zbierane są również w sposób automatyczny. Są to dane o aktywności użytkownika w serwisie, tj. liczba i źródło wizyt w serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystania, odesłania czy numer IP komputera. Spółka nie wykorzystuje tych informacji do identyfikacji użytkownika. Dane te występują w postaci plików cookie (więcej o cookies w Deklaracji plików cookie).

4. Okres przechowywania danych

Spółka przetwarza dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretny okres zależy od sytuacji osoby, której danych to dotyczy:
 • osoba przekazała Spółce swoje dane osobowe, ale nie została zawarta pomiędzy Spółką a tą osobą umowa o jej kierowanie do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego – będzie to okres 36 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym użytkownik przekazał Spółce dane osobowe; w przypadku, kiedy osoba ponownie wypełnia formularz rejestracyjny lub przesyła aktualizację swoich danych osobowych, to wówczas następuje aktualizacja jej danych i ponowne rozpoczęcie procesu świadczenia przez Spółkę usług pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego;
 • osoba przekazała Spółce swoje dane osobowe i została zawarta pomiędzy Spółką, a tą osobą umowa o jej kierowanie do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, ale osoba ta nie zawarła umowy z pracodawcą zagranicznym lub zawarła taką umowę, ale nie podjęła pracy u pracodawcy zagranicznego – będzie to okres 3 lat odpowiednio od daty, kiedy miało nastąpić zawarcie umowy z pracodawcą zagranicznym lub podjęcie pracy u pracodawcy zagranicznego;
 • osoba przekazała Spółce swoje dane osobowe i została zawarta pomiędzy Spółką, a tą osobą umowa o jej skierowanie do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, a następnie osoba ta podjęła pracę u pracodawcy zagranicznego – będzie to okres 3 lat od daty zakończenia zatrudnienia tej osoby u pracodawcy zagranicznego.

5. Odbiorcy danych osobowych

>Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Spółkę, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. Dane osobowe kandydatów do pracy Spółka może przekazywać pracodawcom zagranicznym, z którymi współpracuje jako agencja pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie prowadzonej kontroli oraz podmiotom, z którymi Spółka zawarła umowy o świadczenie usług (umowy outsourcingowe).

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem serwisu mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z uwagi na fakt, że niektóre usługi realizowane są przez serwis Google. W zakresie takiego transferu danych Google gwarantuje wysoki stopień ochrony danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub dowolnego innego kraju, w którym Microsoft ma swoje placówki oraz tam przechowywane i przetwarzane. Wynika to z faktu, że Spółka korzysta z systemów i aplikacji firmy Microsoft. Dostawca usług informatycznych, tj. Microsoft zapewnia wszelkie gwarancje w zakresie przestrzegania wymagań określonych w przepisach prawa ochrony danych osobowych przyjętych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w zakresie zbierania, używania, przesyłania, przechowywania i innego przetwarzania danych osobowych.

7. Profilowanie danych

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Spółce. b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Spółkę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Spółka może świadczyć jedynie za zgodą. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO. a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Spółka przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes. b) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Spółka nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO. a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Spółki. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO. a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli zdaniem Użytkownika, Spółka ma nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub Spółka przetwarza je bezpodstawnie, lub Użytkownik nie chce, żeby Spółka je usunęła, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownik.;
Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO. a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO. a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej podany na początku Polityki prywatności; Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO. a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

9. Ochrona danych osobowych

Spółka dba, by przetwarzanie danych odbywało się zgodne z przepisami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi. Spółka nie wykorzystuje pozyskanych danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Dane osobowe są bezpieczne w sensie fizycznym – Spółka stosuje aktualnie dostępne na rynku efektywne zabezpieczenia technologiczne, w tym: oprogramowanie antywirusowe oraz bezpieczne protokoły szyfrowanej transmisji danych (SSL).

10. Pliki cookie

Pełne informacje na temat używanych w niniejszym serwisie plików cookie znajdują się w Deklaracji plików cookie.

11. Kontakt w sprawie Polityki prywatności

Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres: mojedane@carriere.com.

12. Aktualizacja Polityki prywatności

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji poniżej: data ostatniej aktualizacji: 29.03.2023